MAMMENØKSE

HTB 34S

Antal/Forp: 1 stk

Størrelse: 4,2 x 3 cm

OBS: Meget kraftig, 14 gram

Flere detaljer

The sale is reserved for the professionals... Would like identify or Join us.

Yderligere information

Mammen øksen er et af de prægtigste fund fra vikingetiden. Den har sit navn fra sit findested, da den blev fundet i Mammen-graven. Den er af jern og med indlægninger af sølv i Mammen-stil.

I 1868 begyndte en gårdmand at bortgrave højen Bjerringhøj, i Mammen ved Viborg. Under arbejdet, ramte gårdmanden en ualmindelig rig grav – den er nu kendt som Mammen-graven. I graven blev en stormand begravet i vinteren 970-71 e.vt.   Den gravlagte stormand lå på et leje af dunpuder, i en kiste placeret i et kammer af træ – en såkaldt kammergrav. Ved hans fødder lå to økser. På kistelåget var sat en bronzespand, to træspande og et stort vokslys. Manden bar en kostbar dragt, prydet med purpur og rød silke samt broderier i rødt og blåt. Det vides ikke om stormanden var kristen eller hedning. Motivet på den ene økse kan tolkes som begge dele, mens det store vokslys sandsynligvis er et kristent symbol. Stormanden har formentlig tilhørt kredsen omkring kong Harald Blåtand.

Mammen-stilen er opstået i 900-årene og var til i små 100 år. Motiverne på øksen kan både ses som kristne og som hedenske.

Motiverne på den ene side viser et træ, som kan ses som det hedenske træ Yggdrasil, eller som det kristne livets træ. På den anden side er der en fugl. Det kan både være Hanen Gyldenkam, som ifølge nordisk mytologi, skulle gale når Ragnarok kom. Men det kan også være den kristne Fugl Fønix, som er et fabeldyr der symboliser genfødsel.  

Mammen økse (The Mammen axe): The Mammen Axe is one of the finest finds from the Viking Age.

It has its name from its findingplace - The Mammen-Grave. It is made out of iron and has inlays of silver in the Mammen style.

In 1868 a farmer started to dig away a hill called Bjerringhøj. During the work he hit an unsual rich grave. It is now known as The Mammen Grave. In that grave a great man was buried in the winter 970-971 A.C. The buried great man was placed in a wood chamber in a coffin and on a bed of down pillows. It is called a chamber tomb. By his feet were two axes. On the coffin lid there were a bronze bucket, two wooden buckets and a big wax candle. The man was wearing a costly suit adorned with purple and red silk and embroideries in red and blue. It is not known whether the man was christian or gentile. The motive on one of the axes can be understood as both – but the big wax candle is probably a Christian symbol. The great man has probably belonged to the people around King Harald Blaatand.

The Mammen style occurred in the 900 years – and lasted about 100 years. The motives on the axe can be understood both as Christian and gentile.

The motives on one side shows a tree, which can be seen as the gentile tree Yggdrasil or as the Christian tree of Life. On the other side there is a bird. It can either be the rooster Gyldenkam, which according to the Nordic mythology had to crow, when Armageddon came, or it can be the Christian bird Foenix, which is a mythical creature, which symbolices rebirth.